സീമ ഗോസ്വാമി

രചനകൾ

Title First publishedsort icon Category
സ്ത്രീ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് 2008 8M8 Malayalam miscellaneous writings
  • വിധി ഒരുക്കിയ പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച സമർത്ഥനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. പ്രശസ്തമായ ഒരു മരുന്നു കമ്പനിയുടെ ചുറുചുറുക്കുള്ള റെപ്രസന്റേറ്റീവ് ആണയാൾ. അയാളുടെ മനസിന്റെ കോണിൽ സുജ എന്ന നല്ലോലക്കിളി കൂടു കൂട്ടി....
  • ജൈവം ഒരു പുനർവായനയ്ക്കുള്ള ശ്രമമാണു്. ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഫിക്ഷൻ വായന. ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അതിന്റെ ചില അടരുകൾ മാറ്റി നഗ്നമാക്കുകയും അകത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്തെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന...
  • സ്ത്രീയുടെ മുറിവേറ്റ അഭിമാനത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്മാരകമാണ് കലിക. നിഗൂഢതയുടെ രാത്രിസൌന്ദര്യം അമർന്നു കിടക്കുന്ന ലയസുരഭിലമായ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ നോവലിൽ രതിയും മൃതിയും പ്രണയവും ഇഴചേർ...
  • എല്ലാ യാത്രകൾക്കുമൊടുവിൽ തന്നിലേക്കുതന്നെ പിൻമടങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആത്മ വിചാരണകളും, പിന്നിട്ടവഴികളുടെ സ്നേഹദൃശ്യങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളായി ഉണരുന്ന പുസ്തകം. ആത്മനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ അമർത്യാനന്ദയുടെ അനുഭവങ്ങൾ...
  • യാത്രകൾ ഈ ഗ്രന്ഥകാരനു് ദൂരങ്ങൾ താണ്ടലല്ല, ആത്മാവിന്റെ അജ്ഞേയമായ ഉയരങ്ങളെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ധ്യാനങ്ങൾ കൂടിയാണു്. വസ്തുകഥനത്തിനപ്പുറം പോകാൻ പ്രാണശക്തിയില്ലാത്ത യാത്രാവിവരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പുസ്തകം...
  • ഇത് കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ്, ചരിത്രമാണ്, യാത്രാവിവരണമാണ്. ആചാരോപചാരങ്ങളെ പാലിയ്ക്കാത്തതു കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഒരുകള്ളിയിലും ഒതുക്കിവെയ്ക്കാൻ എഴുത്തുകാരൻ ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായന സുഖകരമായ,...
Contact us