കോമ്പസ്സും വേട്ടക്കോലും

In shelf: 
IN
ന്യൂനത്തിലേക്കും അധികത്തിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഗ്രാഫായി മാറുന്ന നോവൽ. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ലൈംഗികതയുടെയും ജാതീയതയുടേയും ഇരയായിമാറുന്ന സ്ത്രീയുടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും ഭാഷയും രൂപകവുമായി മാറുന്നു കോമ്പസ്.
Title in English: 
Kompasum vettakkolum
ISBN: 
978-81-8265-319-1
Serial No: 
1656
First published: 
2012
No of pages: 
88
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2012