യിരമ്യാവ്: അടിമയുടെ ജീവിതം

In shelf: 
IN
Title in English: 
Yiramiaavu: Adimayute Jeevitham
ISBN: 
978-81-8264-692-6
Serial No: 
2188
First published: 
2004
No of pages: 
87
Price in Rs.: 
Rs.50
Edition: 
2009