ഏതോ രാജാവിന്റെ പ്രജകൾ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Etho raajaavinte prajakal
ISBN: 
81-240-0612-1
Serial No: 
302
First published: 
1985
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.35
Edition: 
1998