സൃഷ്ടി

Taxonomy upgrade extras: 
ജീവിതത്തെ നാടകവും നാടകത്തെ ജീവിതവും പരസ്പരം വിഴുങ്ങുന്ന അതിഗഹനമായ ഒരു സന്ദർഭം. സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാ വേദനകളും ഈ നാടകത്തിലുണ്ടു്. ചിലപ്പോൾ ഇരുണ്ടഹാസ്യം കൊണ്ടു് കെ.ടി. നിന്ദ്യമായ ജീവിതത്തിനു മുകളിൽ ഇടിമിന്നലുകളുണർത്തുന്നു. നാടകം അരങ്ങിന്റെ കലയാണു് എന്നു് ശക്തമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ നാടകം. അരങ്ങിന്റെ പരിമിതികളെ എങ്ങനെ നാടകത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകളാക്കാം എന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ തികച്ചും അർത്ഥപൂർണ്ണമായ ഒരു സാക്ഷ്യം. എല്ലാ വെളിച്ചങ്ങളും തല്ലിക്കെടുത്തിയതിനുശേഷം വെളിച്ചത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ നേർക്കാഴ്ചയാണു് സൃഷ്ടി.
Title in English: 
Srushti
Serial No: 
665
First published: 
1972
No of pages: 
63
Price in Rs.: 
Rs.40
Title Ref: 
Edition: 
2002