നിലവിളി

In shelf: 
IN
കാലികചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കഥകൾ. കലാപങ്ങളുടെയും ലഹളകളുടെയും വർത്തമാനാവസ്ഥയിൽ കഥ ഒരു നിലവിളിപോലെ ആർത്തമായ യാഥാർത്ഥ്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. നശിച്ച ചരിത്രത്തിൽനിന്നും വർത്തമാനാവസ്ഥയിൽനിന്നും സാഹിത്യത്തിനു് ഒരിഞ്ചുപോലും മാറിനില്ക്കാനാവില്ലെന്നു് ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിടുകയാണു് ഈ കഥകളിലൂടെ എൻ.എസ്.മാധവൻ. <strong>കഥകൾ</strong> <ul> <li>നിലവിളി</li> <li>നാനാർത്ഥം</li> <li>ചൂത്</li> <li>ക്ഷുരകൻ</li> <li>വായന</li> </ul>
Title in English: 
Nilavili
ISBN: 
81-264-1527-4
Serial No: 
852
First published: 
2007
No of pages: 
70
Price in Rs.: 
Rs.40
Edition: 
2007