എ.വി.എം.നാരായണൻ

E. Vi. Em. Naaraayanan

വിവർത്തനങ്ങൾ

Title Language Tags Year Shelf
1 കാട് കന്നഡ നോവൽ 1977
2 കാട് കന്നഡ നോവൽ 1977
3 ഭുജംഗയ്യന്റെ ദശാവതാരങ്ങൾ 1988