എസ്.പി.നമ്പൂതിരി

S. P. Nampoothiri

കവി, എഴുത്തുകാരൻ, പത്രപ്രവർത്തകൻ.
1934 ജനുവരി 20ന് കുറിച്ചിത്താനത്ത് ജനനം.