എൽഫ്രഡ് യല്നക്

Elphradu yalnaku

2004-ൽ സാഹിത്യത്തിനു നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഓസ്ട്രിയൻ എഴുത്തുകാരി.