കെ.പി. ബാലചന്ദ്രൻ

Ke. Pi. Baalachandran

വിവർത്തനങ്ങൾ

Title Language Tags Year Shelf
1 ലജ്ജ ബംഗാളി നോവൽ 2006
2 അന്നാകരെനീന റഷ്യൻ നോവൽ 2006
3 റോമിലെ അഭിസാരിക ഇറ്റാലിയൻ നോവൽ 2007
4 ദി ജംഗ്ൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ 2011