ഗോപാലകൃഷ്ണനും വിജയലക്ഷ്മിയും

Gopaalakrushnanum vijayalakshmiyum