പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു

Pandittu javaharlaal nehru