സി.പി.കൃഷ്ണൻ നായർ (ക്യാപ്റ്റൻ)

Si. Pi. Krushnan naayar (kyaapttan)