ആ ചുവന്ന കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Aa chuvanna kaalatthinte ormmaykku
ISBN: 
978-81-264-2261-6
Serial No: 
1036
First published: 
2009
No of pages: 
180
Price in Rs.: 
Rs.95
Edition: 
2009