നഷ്ടപ്രണയങ്ങൾ തിരിച്ചുകൊടുക്കപ്പെടുന്നു

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Nashtapranayangal thiricchukotukkappetunnu
ISBN: 
978-81-264-1814-5
Serial No: 
1043
First published: 
2007
No of pages: 
264
Price in Rs.: 
Rs.130
Edition: 
2007