ജീവിതമേ, നീ എന്ത് ?

In shelf: 
IN
Title in English: 
Jeevithame, nee enthu ?
ISBN: 
81-240-0215-0
Serial No: 
1045
First published: 
1987
No of pages: 
161
Price in Rs.: 
Rs.50
Edition: 
1995