ലേഡി ചാറ്റർലിയുടെ കാമുകൻ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Ledi chaattarliyute kaamukan
ISBN: 
81-7130-368-4
Serial No: 
1054
First published: 
1994
No of pages: 
295
Price in Rs.: 
Rs.125
Edition: 
2008