കമൽ ഹാസന്റെ രണ്ട് തിരക്കഥകൾ

In shelf: 
IN
ഹേ റാം, മഹാനദി
Title in English: 
Kamal haasante randu thirakkathakal
ISBN: 
978-81-264-1717-9
Serial No: 
1066
First published: 
2007
No of pages: 
250
Price in Rs.: 
Rs.125
Edition: 
2007
Language: