പെനാൽറ്റി കാക്കുന്ന ഗോളിയുടെ ഉദ്വേഗം

In shelf: 
IN
Title in English: 
Penaaltti kaakkunna goliyute udvegam
ISBN: 
81-264-0940-1
Serial No: 
1069
First published: 
2004
No of pages: 
92
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2005