സ്യമന്തകവും മറ്റ് പ്രധാന കാവ്യങ്ങളും

Title in English: 
Syamanthakavum mattu pradhaana kaavyangalum
ISBN: 
81-264-1626-2
Serial No: 
1074
First published: 
2007
No of pages: 
148
Price in Rs.: 
Rs.75
Edition: 
2009