അൽ കാഫിറൂൻ: സംവാദങ്ങളുടെ പുസ്തകം

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Al kaaphiroon: samvaadangalute pusthakam
ISBN: 
978-81-264-2529-7
Serial No: 
1076
First published: 
2009
No of pages: 
120
Price in Rs.: 
Rs.70
Edition: 
2009