അന്നൊരിക്കൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Annorikkal soviyattu yooniyanil
ISBN: 
978-81-264-2320-0
Serial No: 
1084
First published: 
2009
No of pages: 
188
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2009