അർതീമിയോ ക്രൂസിന്റെ മരണം

Title in English: 
Artheemiyo kroosinte maranam
ISBN: 
81-264-1602-5
Serial No: 
1138
First published: 
2007
No of pages: 
276
Price in Rs.: 
Rs.130
Edition: 
2007