ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരിടവേള

Title in English: 
Njandukalute naattil oritavela
ISBN: 
81-264-1363-8
Serial No: 
1147
First published: 
2006
No of pages: 
80
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2007