അക്കപ്പോരിന്റെ ഇരുപത് നസ്രാണി വർഷങ്ങൾ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Akkapporinte irupathu nasraani varshangal
ISBN: 
978-81-264-2086-5
Serial No: 
1150
First published: 
2008
No of pages: 
138
Price in Rs.: 
Rs.75
Edition: 
2008