സർവവ്വും ശിഥിലമാകുന്നു

In shelf: 
IN
വിവർത്തനം - എസ്.ജി.നായർ, ലീലാ ജി.നായർ
Title in English: 
Sarvavvum shithilamaakunnu
ISBN: 
81-264-0250-4
Serial No: 
1153
First published: 
2000
No of pages: 
182
Price in Rs.: 
Rs.90
Edition: 
2007