ദി ട്രൂസ്

Reserve: 
Reserved
In shelf: 
IN
'ഇതോ മനുഷ്യൻ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തുടർച്ച.
Title in English: 
Di troosu
ISBN: 
978-81-264-1952-4
Serial No: 
1172
First published: 
2008
No of pages: 
252
Price in Rs.: 
Rs.120
Edition: 
2008