എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ - സി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Ente priyappetta kathakal - si. Vi. Baalakrushnan
ISBN: 
978-81-264-2498-6
Serial No: 
1189
First published: 
2009
No of pages: 
120
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2009