ഒരു ശിശിരമാസ രാത്രിയിൽ

In shelf: 
DAMAGE
Title in English: 
Oru shishiramaasa raathriyil
Serial No: 
119
First published: 
2005
No of pages: 
108
Price in Rs.: 
Rs.50
Edition: 
2005