കർണൻ

In shelf: 
OUT
വിവർത്തനം : ഡോ.പി.കെ.ചന്ദ്രൻ , ഡോ.ടി.ആർ.ജയശ്രീ
Title in English: 
Karnan
ISBN: 
81-713-0486-9
Serial No: 
1196
First published: 
1995
No of pages: 
537
Price in Rs.: 
Rs.225
Title Ref: 
Edition: 
2010