ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ കവിതകൾ (1957-94)

In shelf: 
IN
Title in English: 
Aattoor ravivarmmayute kavithakal (1957-94)
ISBN: 
81-7130-543-1
Serial No: 
120
First published: 
1995
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
1999