ഇന്ത്യ - ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനുമുമ്പ്

In shelf: 
DAMAGE
Title in English: 
Inthya - britteeshu aadhipathyatthinumumpu
ISBN: 
978-81-264-2351-4
Serial No: 
1210
First published: 
2009
No of pages: 
179
Price in Rs.: 
Rs.80
Edition: 
2010