ഇന്ത്യ - അർദ്ധരാത്രി മുതൽ അരനൂറ്റാണ്ട്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Inthya - arddharaathri muthal aranoottaandu
ISBN: 
81-7130-815-5
Serial No: 
1220
First published: 
1998
No of pages: 
355
Price in Rs.: 
Rs.175
Edition: 
2009