അമ്പതു കഴിഞ്ഞും യൌവനം - പുരുഷന്മാർ

Taxonomy upgrade extras: 
Title in English: 
Ampathu kazhinjum youvanam - purushanmaar
ISBN: 
978-81-264-2193-0
Serial No: 
1261
First published: 
2008
No of pages: 
102
Price in Rs.: 
Rs.80
Edition: 
2008