അമ്പതു കഴിഞ്ഞും യൌവനം - സ്ത്രീകൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Ampathu kazhinjum youvanam - sthreekal
ISBN: 
978-81-264-2192-3
Serial No: 
1262
First published: 
2008
No of pages: 
110
Price in Rs.: 
Rs.80
Edition: 
2008