ഉപവാസം

In shelf: 
IN
മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിനു് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത സാധനയാണു് ഉപവാസം. എന്താണു് പട്ടിണിയും ഉപവാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? ആരാണു് ഉപവസിക്കേണ്ടതു്? എത്ര നാൾ ഉപവസിക്കണം? എന്താണു് ഉപവാസത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത? സരളമായ ഭാഷയിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൃതി ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഉത്തരം നല്കുന്നു. പ്രകൃതിചികിത്സയിൽ ഉന്നതപഠനം നടത്താൻ സൌകര്യമുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലയായ ഒസ്മാനിയാ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചു് ഒന്നാംറാങ്കോടെ ജയിച്ച ആളാണു് ഗ്രന്ഥകർത്താവു്.
Title in English: 
Upavaasam
ISBN: 
81-713-0298-X
Serial No: 
1288
First published: 
1989
No of pages: 
68
Price in Rs.: 
Rs.33
Title Ref: 
Edition: 
2006