കാണാത്ത സുൽത്താന് സ്നേഹപൂർവ്വം

In shelf: 
IN
Title in English: 
Kaanaattha sultthaanu snehapoorvvam
ISBN: 
81-240-0741-1
Serial No: 
1296
First published: 
1999
No of pages: 
126
Price in Rs.: 
Rs.55
Edition: 
2003