കഥയമമ കഥയമമ

In shelf: 
IN
മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച ആദ്യ നോവൽ. തിരൂർ ദിനേശിന്റെ പ്രഥമ കൃതി.
Title in English: 
Kathayamama kathayamama
ISBN: 
81-264-0203-2
Serial No: 
1300
First published: 
2000
No of pages: 
226
Price in Rs.: 
Rs.75
Edition: 
2000