ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Ormmakkurippukal
ISBN: 
81-7130-285-8
Serial No: 
1305
Author: 
First published: 
1982
No of pages: 
371
Price in Rs.: 
Rs.170
Edition: 
2008