സ്മാർത്തം, സൂര്യനെല്ലി, ഐസ്ക്രീം: മൂന്ന് കുറ്റ വിചാരണകൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Smaarttham, sooryanelli, aiskreem: moonnu kutta vichaaranakal
ISBN: 
81-240-1596-1
Serial No: 
1341
First published: 
2005
No of pages: 
119
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2005