ജലം: വിവാദം, വിചാരം, വിവേകം

Title in English: 
Jalam: vivaadam, vichaaram, vivekam
ISBN: 
81-264-0815-4
Serial No: 
1342
First published: 
2004
No of pages: 
139
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2004