ഇസ്ലാമിലെ ആത്മീയദർശനം

In shelf: 
IN
ഇസ്ലാംമതത്തിന്റെ ദർശനങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടു് ലോകനന്മയ്ക്കായി മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നല്കുകയാണു് കാന്തപുരം എ.പി.അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ. ആത്മീയോന്നമനത്തിന്റെ മഹത്ത്വപൂർണ്ണമായ പാതയിലേക്കു് ഓരോ മനുഷ്യനെയും ആനയിക്കുവാൻ ഈ ലേഖനങ്ങൾക്കു് കഴിയുന്നു. വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ആശിക്കുന്നവർക്കായി വിശിഷ്ടനായ ഒരു മതപണ്ഡിതന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ സുദുപദേശങ്ങൾ.
Title in English: 
Islaamile aathmeeyadarshanam
ISBN: 
81-240-1716-6
Serial No: 
1366
First published: 
2007
No of pages: 
140
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2007