ഇന്ത്യൻ മദ്ധ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രതാപം

In shelf: 
IN
Title in English: 
indian madhyavargathinte prathapam
ISBN: 
81-7130-972-0
Serial No: 
1371
First published: 
1999
No of pages: 
202
Price in Rs.: 
Rs.75
Edition: 
1999