വിഷയവിവരം

In shelf: 
IN
തോപ്പിൽ രവി അവാർഡ്, മലയാറ്റൂർ അവാർഡ്, കേശവദേവ് സ്മാരക പുരസ്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ച കൃതി.
Title in English: 
Vishayavivaram
ISBN: 
81-226-0669-5
Serial No: 
1397
First published: 
2003
No of pages: 
231
Price in Rs.: 
Rs.120
Edition: 
2007