വാടകയ്ക്ക് ഒരു ഹൃദയം

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Vaatakaykku oru hrudayam
ISBN: 
81-226-0399-8
Serial No: 
1398
First published: 
1975
No of pages: 
278
Price in Rs.: 
Rs.120
Edition: 
2005