ബേദൻ ബേദനിലെ ഗ്രീഷ്മകാലത്ത്

In shelf: 
IN
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനദശകങ്ങളിൽ പിറന്നുവീണ ഒരു റഷ്യൻ ക്ലാസ്സിക്ക് കൃതിയാണു് ബേദൻ ബേദനിലെ ഗ്രീഷ്മകാലത്തു്. ഡോസ്റ്റോയെവ്സ്കി എന്ന മഹാനായ എഴുത്തുകാരനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണീ നോവൽ. എന്നാൽ ലിയോനിഡ് ട്സിപ്കിൻ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്റെ കഥയായും ഈ പുസ്തകം മാറുന്നു. ഇതിനെ ഒരു സ്വപ്നാത്മക നോവൽ എന്നു കൂടി വിളിക്കാം. ഡോസ്റ്റോയെവ്സ്കിയെക്കുറിച്ചു് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലോക സാഹിത്യ കൃതികളിൽ ബേദൻ ബേദനു് സവിശേഷമായ സ്ഥാനമുണ്ടു്. ബേദൻ ബേദനിലെ ഈ ഗ്രീഷ്മകാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വായന നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിന്റെ അത്യപൂർവ്വമായ ഒരു പങ്കിടലാണതു്.
Title in English: 
Bedan bedanile greeshmakaalatthu
ISBN: 
81-8423-175-X
Serial No: 
1435
First published: 
2010
No of pages: 
230
Price in Rs.: 
Rs.140
Edition: 
2010
Language: