ഹൈമവതഭൂവിൽ

In shelf: 
IN
ഏറ്റവും മികച്ച യാത്രാനുഭവ രചനയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ അമസോണും കുറേ വ്യാകുലതകളും എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവിൽനിന്നു് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു രചന. യാത്രാവേളയിൽ ശരീരം മാത്രമല്ല, മനസ്സും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഹൈമവതഭൂവിൽ എന്ന ഈ കൃതിയിലൂടെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾക്കു് വിചിത്രമാനങ്ങൾ നൽകുകയാണു് എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാർ. പൌരാണിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്നും ഹിമവൽസാനുക്കളിലേക്കുള്ള യാത്ര, സമ്പന്നവും വൈവിധ്യവുമാർന്ന ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിലേക്കുള്ള അന്വേഷണം കൂടിയാണു്. മുഗൾസാമ്രാജ്യ ചരിത്രകഥനത്തിനിടയ്ക്കു്, ജഹനാരയെന്ന ദുഃഖപുത്രിയും ദുരന്തനായകൻ ദാരാഷുക്കോവും, ഹരിദ്വാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു് ഭർതൃഹരിയും സഹോദരൻ വരരുചിയും പറയിപെറ്റ പന്തിരുകുലപ്പെരുമയും മറ്റും യാത്രാനുഭവങ്ങളുടെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു. ശൈവ-കൃഷ്ണ ചൈതന്യങ്ങൾ ത്രസിച്ചുനിൽക്കുന്ന പുണ്യഭൂവിൽ കർണന്റെ ആർദ്രമായ ജീവിതകഥയും വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഹിമാലയത്തിലെ ചതുർധാമങ്ങളുടെയും നദീസംഗമസ്ഥലികളുടെയും വിശുദ്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നദീജലചൂഷണവും പരിസ്ഥിതി വിനാശവുമടക്കമുള്ള വർത്തമാനകാല സമസ്യകൾ അനാവൃതമാകുന്നു. ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്നു് മിത്തുകളിലേക്കും മുത്തശ്ശിക്കഥകളിലേക്കും നാടോടിശീലകുളിലേക്കും ചരിത്രസത്യങ്ങളിലേക്കും ഒരു സഞ്ചാരം.
Title in English: 
Hymavathabhoovil
ISBN: 
978-81-8264-560-8
Serial No: 
1462
First published: 
2007
No of pages: 
735
Price in Rs.: 
Rs.350
Translation: 
No
Edition: 
2011