എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
ente sathyanweshana pareekshanangal
ISBN: 
978-81-264-2219-7
Serial No: 
1471
First published: 
2009
No of pages: 
432
Price in Rs.: 
Rs.95
Translation: 
Yes
Edition: 
2010