മരിച്ചവർ സംസാരിക്കുന്നത്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Maricchavar samsaarikkunnathu
ISBN: 
978-81-8423-163-2
Serial No: 
1482
First published: 
2009
No of pages: 
184
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2009