ക്രിസ്തു കേരളത്തിൽ വന്നാൽ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Kristhu keralatthil vannaal
ISBN: 
81-264-0227-X
Serial No: 
150
First published: 
2000
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.32
Edition: 
2000